Randevu Süreci Aydınlatma Metni

İşbu randevu talep formunu doldurmanızı müteakiben verileriniz Büyükşekerci Tekstil ve Konfeksiyon San. Tic. Ltd. Şirketi (“Yeşim Gelinlik/Şirket”) sistemine kaydedilecek/işlenecektir.

İşbu randevu talep formu vasıtası ile Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, Şirket bünyesinde randevu temin etme isteğiniz kapsamındaki bu başvurunuza doğru, eksiksiz ve süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir Yeşim Gelinlik, müşterilerinin; isim, soy isim, e-posta adresi, telefon, randevu tarihi, düğün tarihi ve randevu saatine ilişkin kişisel verilerini işlemektedir. Yeşim Gelinlik yukarıda bahsi geçen kişisel verilerinizi tarafınızca yapılan randevu talebinin en verimli ve hızlı bir şekilde değerlendirilerek tarafınıza sağlanacak hizmetin arttırılması amacıyla işlemektedir.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik form ve ortam aracılığı ile otomatik olarak işlenmektedir.


Yeşim Gelinlik tarafından işlenen kişisel verileriniz, işbu kişisel veri işleme süreci ile sınırlı olmak üzere, Şirket nezdinde başvuruyu değerlendirmek ile yetkilendirilmiş olan departman ve birimler ile paylaşılmakta olup bunun haricinde herhangi bir üçüncü kişi veya firma ile paylaşılmamaktadır.


İşbu bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında Kanun’un 11. maddesinde belirtilen; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz. Kanunun tarafınıza sağladığı yukarıdaki haklara ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre göre Şirket’in reklam@oyesimgelinlik.com adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Gelinlik Randevusu Al

Hayallerini süsleyen gelinlik için randevu almayı unutma!
İlk defa gelinlik seçimi için randevu almak için formu doldurunuz

Kişisel Bilgileriniz Üçüncü Şahıslarla ve Çözüm Ortaklarıyla paylaşılmaz
KVKK- BAŞVURU FORMU

WhatsApp WhatsApp
X
×
{ "data":[{"event_name":"ViewContent","event_time":1679603423,"action_source":"website","event_id":"event.id.123","event_source_url":"https://www.yesimgelinlik.com/sozlesmeler/randevu-sureci-aydinlatma-metni","user_data":{"client_ip_address":"3.236.207.90","client_user_agent":"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"}}],"test_event_code":"TEST79575"}